Disiplin Kurulunun Teşkili

Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak üst yönetim kurulunca seçilir.
Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Disiplin Kurulu, Kulüp Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre görevini yerine getirmek ve sonuçları yönetim kuruluna bildirmekle görevlidir.
2- Disiplin Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Başkanlık makamının bir şekilde boşalması halinde, yedek üyelerden çağırılacak üye ile birlikte yeniden bir başkan seçilir.
3- Disiplin Kurulu üyeleri Başkanlık seçimi ardından Üst Yönetim Kurulu’nun oylaması ile yapılır. Bulunan kişiler mevcut kurullarda bulunan ast/üst ilişkilerinden etkilenmemeleri adına kulüp işleyişini bilen mezunlardan/öğrencilerden veya öğretim görevlilerinden oluşturulur.
4- Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine bırakılacak işlemli yazılar üzerinde ve ilgililer hakkında lüzumlu inceleme ve soruşturmayı tamamlamak suretiyle karara bağlar. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır.
5- Disiplin Kurulu, Genel Kurula görevli bulunduğu sürede yaptığı işlemlerle ilgili bir rapor sunar.
6- Disiplin Kurulu’nun kurulamadığı durumlarda, kurul başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı, sekreterliğini Genel Sekreter ve üyeliğini Başkan Yardımcısı yapar.
7- Kurul içinde bulunan kişilerle alakalı bir durum söz konusu olduğunda Üst Yönetim Kurulu oylama ile karar alır.
8-Disiplin Kurulu kararları, Üst Yönetim Kurulu’na gerekçelendirilerek açıklanması ile yürürlük kazanır.

Disiplin Kuruluna Verilmeyi Gerektiren Durumlar

1- Tüzüğe, Faaliyet ve Disiplin Yönergesi’ne, Üst Yönetim Kurulu Kararlarına ve Yönetim Kurulu Kararlarına ve kulüp ilkelerine aykırı davrananlar,
2- Verilen yetkiyi kötüye kullananlar.

Cezalar

1-Uyarma 2-Kınama
3- Uzaklaştırma
4- Üyelikten Çıkarma

 

YÖNERGEDE DİSİPLİN SUÇU SAYILACAK HÜKÜMLER

Aşağıda tanımlanan eylemler disiplin suçu sayılacatır.
1. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına karşı gelmek, suç olarak tanımlanan eylemlerde bulunmak, ceza almak.

2. Kültür Kulübü’nü temsil ederken, ya da Kültür Kulübü’nün kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken veya kullanırken Kültür Kulübü’ne zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak.

3. Kültür Kulübü’ne ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek.

4. Kültür Kulübü’ne ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, Kültür Kulübü dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek.

5. Yetkili birim ve kişilerin haberi ve izni olmadan anlaşmalar yapmak, alınan bir bilgiyi yada Kültür Kulübü’ne ait para ya da malzemeyi zimmete geçirmek, hesabını verememek. (Cezayı işleyen kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak ve kulüp üyeliğinden/gönüllülüğünden çıkarılacak tüm ilişikler kesilecektir.)

6. Bilerek ve isteyerek, Kültür Kulübü adını ya da Kültür Kulübü kurumsal kimliğini temsil eden ünvan veya nesneleri (giysi, kartvizit, kimlik, amblem, logo, araç, çıkartma, mail adresi vb.) kullanmak suretiyle maddi ya da manevi çıkar elde etmek.

7. Kültür Kulübü ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, Kültür Kulübü içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, Kültür Kulübü’ne zarar vermek.

8. Yetkisi ve görevi olmadığı halde, ilgili birimin sorumlusu ya da görevlendirilmiş kişinin izni olmadan, kişi, topluluk, kulüp, kurum ve kuruluşlarla Kültür Kulübü adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, anlaşmalar yapmak vb davranışlarda bulunmak.

9. İlgili birim ya da görevlinin izni olmadan basın kuruluşları ile görüşmek, Kültür Kulübü adına açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak.

10. İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak. Bir başka üye/gönüllü hakkında cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak mesnetsiz, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak.

11. Kültür Kulübü içinde ya da Kültür Kulübü ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri/gönüllüleri rahatsız edecek ve kulübe zarar verecek şekilde açıklamak, empoze etmeye çalışmak, tartışma ortamı yaratmak vb. hareketlerde bulunmak.

12. Kültür Kulübü sınırları içinde ya da Kültür Kulübü ile ilgili bir ortamda, ateşli silah taşımak, teşhir etmek, kesici, yaralayıcı ve öldürücü sayılabilecek, kanunen suç sayılan aletleri bulundurmak, taşımak veya teşhir etmek.

13. Kültür Kulübü sınırları içinde ya da Kültür Kulübü ile ilgili bir ortamda, okul içi etkinlerde alkol tüketmek veya tesiri altında bulunmak, gezi – parti vb. etkinliklerde sorumluluk bilincini kaybedecek kadar alkol tüketmek.

14. Tıbbi zorunluluk haricinde uyuşturucu ve keyif verici gibi maddeler kullanmak.

15. Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak.

16. Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleri engellemek.

17. Sanal ortamlarda, Kültür Kulübü’ne zarar verecek yorumlar yapmak, tartışmalara girmek, Kültür Kulübü’nü ilgilendiren fotoğraf veya videolar yayımlamak vb hareketlerde bulunmak.

18. Yetkili birim ya da kişilerce alınmış kararlara belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak.

19. Bir görevlinin ya da gönüllünün Kültür Kulübü içinde ya da birimlerde çalışmasını, görev ve sorumluluk almasını geçerli bir nedeni olmadan engellemek, engellemeye çalışmak.

20. Yetkisi olan bir birim ya da sorumlunun bilgi almak istemesinde kişiye bilgi vermemek, engellemeye çalışmak, kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek, yalan söylemek.

21. Şikayet hakkını suistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer sorumlular/gönüllüler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak.

22. Kültür Kulübü ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar yapmak, gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak.

23. Kültür Kulübü içinde şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak, bu durumunu Kültür Kulübü işlerine karıştırarak kulübe zarar vermek.

24. Kültür Kulübü kurullarında bulunan veya koordinatörlük görevlerini ifa eden kimselerin, veya sorumlu olan kimselerin kamuoyuna açık herhangi platform veya alanlarda kulüp menfaatlerine alenen zarar vermesi.

25. Kültür Kulübü ile ilgili konularda, iletişim kanallarını kapatmak, mazeret bildirmeden iletişimi kesmek/kısıtlamak.

26. Toplantı kararlarını ve yapılan işlerin raporlarını yetkili birimlere bildirmemek, eksik/yanlış veya geç bildirmek.

27. Alınan görevleri mazeret bildirmeksizin yapmamak, geçiktirmek.

28. Kültür Kulübü’nde katılım zorunluluğu bulunan veya kişinin, Kültür Kulübü adına görevli/temsilci olarak bulunduğu toplantılara mazeret bildirmeksizin geç katılması/katılmaması.

29. Kültür Kulübü ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, Kültür Kulübü içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, Kültür Kulübü’ne zarar vermek.

30. Kültür Kulübü faaliyet alanlarında, kavga etmek, kişi veya kişilerin onurunu zedeleyecek söz ve eylemlerde bulunmak, sözlü ya da fiili tacizde bulunmak.

31. Kulüp faaliyetleri kapsamında kurum dışında hareket etmek, kişilerle özel olarak ilişki kurmak, kurum ilişki ve kaynaklarını kullanarak faaliyet alanı içerisinde kurum dışı faaliyetlerde bulunmak.

32. Kültür Kulübü toplantılarına ve/veya kişinin sorumlu olduğu etkinlik ve toplantılara mazeret bildirmeden katılmaması veya geç katılması durumunda.

33. Disiplin Kurulu soruşturmasında disiplin kurulunu oyalamak, kurula yalan beyanda bulunmak.

34. Belirlenen yazılı disiplin kuralları dışında herhangi bir disiplin suçunun işlenmesi durumunda, Disiplin Kurulu ve Üst Yönetim Kurulu’nun yapacağı ortak değerlendirme sonucunda vereceği karar geçerli olacaktır.

35. Disiplin suçu işlenmesi durumunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir:

a. Uyarı (sözlü yada yazılı)
b. Kınama
c. Uzaklaştırma (1 ile 6 aya kadar)
d. İhraç

Kültür Kulübü Disiplin Yönetmeliği 35 maddeden oluşmakta olup 07.08.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Disiplin Yönetmeliği’ne buraya tıklayarak .pdf formatında ulaşabilirsiniz.
İletişim

Merak ettiklerinizi bize sorun. En kısa zamanda size dönüş yapacağız.